FlyB – Rękodzieło

Różowe okulary i co z tego wynikło?

Fun­da­men­talną wiarą, w jaką człowiek po­winien wie­rzyć… Jest wiara w siebie. Trze­ba ją od­na­leźć. Wte­dy na­wet pe­symis­ta pat­rzy na świat przez różowe okulary.
Przez różowe okulary

A oto

Czytaj Dalej

Komentarze

Contact Us